Wat is een onthaalbeleid?

In een onthaalbeleid leg je afspraken vast rond

 • Kennismaken met de collega’s en de leidinggevenden.
 • Informatie krijgen en doorgeven over de functie, de werkplek en de werkmethoden van de organisatie.
 • Basisafspraken over de verdere tewerkstelling.


Een goed onthaalbeleid zorgt er voor dat

 • Nieuwe medewerkers zich sneller thuis voelen en zich vlotter inwerken.
 • De samenwerking een goede basis heeft om verder op te bouwen. 
 • Iedere nieuwe medewerker op dezelfde manier onthaald wordt.
 • Je heel wat tijd bespaart omdat heel veel vragen voor zowel de nieuwe medewerker, de leidinggevende, als de collega's al helder beantwoord zijn op voorhand.

 Een goed onthaalbeleid is

 • ondersteunend, het zorgt ervoor dat mensen zich snel thuis gaan voelen en daardoor sneller goed kunnen functioneren
 • een samenhangend geheel van stappen die erop gericht zijn de nieuwkomer op een optimale manier te integreren op de werkvloer en in de organisatie. Complementariteit tussen de verplichtingen van de CAO en een zorgzaam onthaal is belangrijk
 • een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerkers in de organisatie
 • doordacht, het is opgemaakt in een stappenplan en een draaiboek zodat alle actoren weten wat hun rol is en hierover gebrieft kunnen worden
 • breed: ook bij een functiewijziging kan een onthaalprocedure noodzakelijk zijn

Een onthaal voor nieuwe medewerkers is bovendien verplicht. De juridische spelregels zijn afhankelijk van de organisatiegrootte.

De instrumenten van het onthaalbeleid

Een goed onthaalbeleid bestaat uit:


Een onthaalprocedure

In je onthaalprocedure leg je het traject vast dat een nieuwe medewerker doorloopt bij de opstart. In deze procedure bepaal je ook wie er allemaal betrokken is bij het onthaal en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Om het overzicht te bewaren, werk je best een onthaalchecklist uit. Zo voorkom je dat je informatie niet of dubbel geeft.


Een onthaalbrochure

In de onthaalbrochure staat informatie over de praktische kant van het werken in de organisatie. Denk maar aan veiligheidsmaatregelen, telefoonlijsten, vakantieregeling, … Ook de missie en visie kan je hierin toelichten. Deze brochure vormt ook een handig instrument voor het onthaal van jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers, en uitzendkrachten.


Peter / meterschap

Een peter of meter maakt de collega vertrouwd met de organisatiecultuur, ongeschreven regels, normen en waarden, en allerlei andere praktische zaken. Zo zorg je ervoor dat het team de nieuwe medewerker sneller opneemt. Hoe je peter/meterschap best aanpakt, lees je hier.


Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Nieuwe medewerkers zijn geen onbeschreven blad. Ze hebben een rugzak met kennis en ervaringen mee, en gewoonlijk ook een aantal blinde vlekken. Bekijk op welke vlakken de nieuwkomer nog moet bijleren. Informatie die je tijdens de selectieprocedure verkreeg, kan hier als basis dienen. Bespreek ook met de nieuwe medewerker op welke vlakken hij of zij zich nog verder wilt ontwikkelen. Deze informatie kan je noteren in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Nieuw in een organisatie

Ben je nieuw in een organisatie?

 • Weet dat je werkgever verplicht is om een onthaal te voorzien. De wet bepaald niet alleen welke info je ontvangt tijdens je onthaal. Ook de werking van de vakbond en zijn vertegenwoordigers moet hierin opgenomen zijn.
 • Durf vragen te stellen aan je collegas. Een inwerkperiode heeft tijd nodig. Je kan niet alles van in het begin onder de knie hebben.
 • Wil je een beter beeld krijgen van de organisaties en de werking van de verschillende teams? Plan dan een kennismakingsgesprek in met ieder team. Of bespreek met je leidinggevende hoe je dit best aanpakt.
 • Stel een lijst op en noteer met welke collegas je al contact had en waarvoor je een beroep op hen kan doen.
Een nieuwe collega?

Heb je een nieuwe collega?

 • Plan genoeg tijd in om in te gaan op vragen van de nieuweling.
 • Ben je mee verantwoordelijk voor de inwerking van je nieuwe collega? Doseer dan de informatie. Geef de eerste werkdag vooral algemene informatie over de organisatie mee. Zoom in op de praktische zaken en geef een rondleiding doorheen de organisatie.
 • Wil je graag nieuwe collega's onthalen? Stel je dan kandidaat als peter of meter. Vraag ook informatie op bij je leidinggevende of personeelsdienst over de inhoud van het inwerkingsprogramma.
 • Bekijk op welke manier nieuwe medewerkers bijdragen aan interne kennisdeling. Ook zij hebben bepaalde kennis die interessant is voor het team. Stel hen dus aan als referentiepersoon.
Voorzie tijd en ruimte

Geef tijd en ruimte aan nieuwkomers en medewerkers om contact te leggen met elkaar en nieuwe relaties aan te knopen. Het zorgt ervoor dat de nieuwe medewerkers zich meteen betrokken voelen bij de organisatie. Dit komt hun motivatie en engagement tegenover de organisatie alleen maar ten goede.

Werkrelaties

Werkrelaties smeden zorgt ervoor dat de nieuwe medewerker leert. Want de meeste kennis en expertise zit dan ook bij de medewerkers zelf.

Vergeet de nieuwe niet

Nodig nieuwe medewerkers uit voor belangrijke vergaderingen. Deze overlegmomenten vertellen veel over de groepsdynamiek, de sfeer, en de besluitvorming. Kortom: de organisatiecultuur.

Kennismakingsmomenten

Om een goed beeld te krijgen van de organisatie en de werking van de verschillende teams plan je best kennismakingsmomenten in tussen een team en de nieuwe medewerker. Of bespreek met de medewerker hoe hij of zij dit wilt aanpakken.

Persoonlijke contacten

Overlaad de nieuwkomer niet met stapels brochures en documenten. Alle informatie wordt best toegelicht via persoonlijke contacten met collega's, de meter of via jou.

Plan opvolgmomenten

Plan opvolgmomenten in en bouw deze geleidelijk aan af. Zo kan je snel inspelen op vragen en het functioneren van de nieuwe medewerker.

Inlichten

Zorg dat iedereen op de hoogte is over de komst van de nieuwe medewerker. Laat weten wanneer de nieuwkomer start, wat haar functie is, en wie de peter of meter is. Zo voorkom je verwarring bij de collegas.

Verschillende expertise

Hou er rekening mee dat nieuwe medewerkers met verschillende expertises je organisatie binnenkomen. Zorg er dan ook voor dat het onthaaltraject afgestemd wordt op de al opgebouwde expertise.

Inventaris

Maak een inventaris van alle relevante informatie die een nieuwe medewerker moet krijgen. Bepaal wie welke info wanneer meegeeft.

Peter- en meterschap

Bepaal op welke manier je het peter- en meterschap invult. Is een peter of meter er enkel om de medewerker wegwijs te maken in de organisatie, of heeft begeleiding ook betrekking op technisch aspecten. Denk na over het mandaat van de meter en de peter? Tot waar reikt hun verantwoordelijkheid.

Functiewijziging

Voorzie ook een onthaalprocedure bij een functiewijziging, want ook in deze situatie heeft een medewerker nood aan een inwerkperiode.

Onthaalbrochure

Stel een toegankelijke onthaalbrochure op zodat deze ook bruikbaar is voor medewerkers die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Maak gebruik van eenvoudig taalgebruik en werk met pictogrammen. Op de website www.klaretaalrendeert.be vind je allerlei tips terug over hoe met heldere taal aan de slag te gaan.

Job- en taalcoaching

Job- en taalcoaching kan onderdeel uitmaken van een onthaalbeleid. Bekijk de voorwaarden hoe deze externe coach nieuwe medewerkers kan ondersteunen tijdens de inwerkingsperiode.

Voorzie tijd

Weet dat de nieuwe collega niet meteen voor de volle 100% meedraait. En dat dit tijd en energie kost voor andere teamleden. Hou hier rekening mee in je planning en in je verwachtingen.

Vlotte inwerkingsperiode

Met een peter en meter verloopt de inwerkingsperiode vlotter. Bepaal op welke manier je het peter- en meterschap invult. Is een peter of meter er enkel om de medewerker wegwijs te maken in de organisatie, of heeft begeleiding ook betrekking op technisch vlak? Denk na over het mandaat van de meter en de peter. Tot waar reikt hun verantwoordelijkheid?

Tools

Juridische spelregels onthaalbeleid

Het voorzien van een onthaal voor nieuwe medewerkers is verplicht. De juridische spelregels hierover vind je terug in dit document.

Download file
Leidraad voor het opstellen van een onthaalbrochure

Wil je een onthaalbrochure uitwerken voor nieuwe medewerkers? Deze leidraad helpt je op weg.

Download file
De onthaalprocedure en de onthaalchecklist

Een onthaalperiode bestaat uit veel facetten. Zowel de nieuwe medewerkers, als de peter of meter, en de leidinggevende hebben hier ieder hun rol in te spelen. Om het overzicht te bewaren, is het handig om een onthaalchecklist uit te werken. Wij geven je alvast een leidraad hiervoor mee.

Download file