Wat doet een peter of meter?

Een peter of meter onthaalt nieuwe collega’s op het werk. Gespreid over een aantal dagen, weken of maanden begeleidt de peter of meter de nieuwe medewerkers bij het kennismaken met collega’s, de organisatie en alles wat bij het werk komt kijken.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Voor peters en meters

Tips voor peters en meters

 • Vind je het als peter of meter niet evident om feedback te geven aan je nieuwe collega? Bekijk onze tips over het geven van feedback.
 • Krijg je informatie niet goed overgebracht? Weet je niet goed hoe je een nieuwe collega coacht? Volg dan een opleiding rond peter- en meterschap.
 • Naast zorgen voor een vlotte integratie op de werkvloer, kan een peter of meter ook de nodige kennis en vaardigheden meegeven aan een nieuwe medewerker. Stel jezelf als peter of meter de vraag of je beide zaken wilt doen of voor één van beide wilt gaan.
 • Het peter- of meterschap maakt deel uit van het onthaalbeleid. Bekijk onze tips hierover.
 • De nieuwe medewerker is nieuw en misschien onervaren. Toch kan dit een bron van boeiende inzichten zijn in hoe jij je job doet, of bepaalde aspecten van de organisatie. Sta open voor de inbreng van je nieuwe collega. Het is één van de voordelen aan peter- of meterschap.
Zelf nieuw?

Ben je nieuw in de organisatie? Stel vragen aan je peter of meter. Hij of zij is er om je op weg te helpen.

Informeer

Zorg dat de peter of meter voldoende geïnformeerd is over het profiel van de nieuwe medewerker. Want een schoolverlater werk je op een andere manier in dan iemand die al vijf jaar ervaring heeft in een gelijkaardige functie.

Geef tijd en ruimte

Geef de peter en de meter tijd en ruimte om hun taak uit te voeren.

Brede steun

Zorg dat de peters en meters voldoende steun hebben van collegas en leidinggevenden. Als men peters en meters niet erkent in hun rol, kan dit een negatief effect hebben op het onthaaltraject. Leg daarom het systeem uit aan iedereen. Vertel over de voordelen en waarom het systeem er is.

Vlot het niet?

Vlot het peter- of meterschap niet? Ga na hoe dit komt: beschikt de persoon niet over de nodige didactische vaardigheden? Is het voor de peter of meter te moeilijk om in te zien dat niet alles even vanzelfsprekend is? Is de peter of meter vastgeroest in zijn aanpak? Als peter of meter heb je toch een paar mentorvaardigheden nodig. Zet daarom in op een opleiding voor de peters en de meters of hou rekening met de talenten en vaardigheden van je medewerkers.

Wissel af

Kies niet altijd dezelfde peter of meter. Het is een fijn compliment hiervoor gevraagd te worden, maar het kan een last worden telkens verantwoordelijk te zijn voor de nieuwe collega. Denk af en toe ook eens aan een andere medewerker.

Open blik

Vaak worden de iets oudere medewerkers naar voor geschoven als de ideale peter of meter, maar trek de vraag open naar alle medewerkers. Zoek werknemers die gemotiveerd zijn en graag hun kennis en ervaringen delen met nieuwe medewerkers. Zorg er wel voor dat iedere kandidaat-meter of peter voldoet aan het vooropgestelde competentieprofiel.

Betrek je medewerkers

Betrek je medewerkers bij het peter- en meterschap. Zo zorg je voor draagvlak binnen de organisatie.

Competentieprofiel

Werk een competentieprofiel uit voor peters en meters. Dit profiel helpt bij het selecteren van kandidaat-meters, maar ondersteunt ook de verdere ontwikkeling van de peters en meters.

Voldoende draagkracht

Het inwerken van een nieuwe medewerker vergt tijd. Op korte tijd veel nieuwe medewerkers inwerken, kan dus belastend zijn voor de peter of meter. Want naast de begeleiding van de nieuweling moeten zij ook hun eigen taken afhandelen. Zorg daarom voor meerdere peters en meters binnen de organisatie.

Rolverwarring

Let op voor rolverwarring met de opleidingsverantwoordelijke, de personeelsverantwoordelijke en de leidinggevende. Voor ieder van hen moet het duidelijk zijn wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn gedurende het onthaaltraject.

Verschuivingen of afwezigheden

Een peter of meter kan ook geschikt zijn bij interne verschuivingen, promoties of werkhervattingen na afwezigheid.

Gemotiveerde vrijwilligers

Geef de voorkeur aan medewerkers die zich vrijwillig kandidaat stellen voor de functie van peter en meter. Deze kandidaten zijn gemotiveerder dan iemand die deze rol opgelegd krijgt.

Zie het ruim

Is het de taak van de meter om een nieuwe pupil wegwijs te maken in de organisatie? Dan hoeft een peter of meter moet niet altijd iemand van het eigen team te zijn. Ook een collega of teamverantwoordelijke van een ander team kan je dan aanstellen als peter of meter.

Wie is de geschikte peter of meter?

Een goede peter of meter:

 • Is gemotiveerd.
 • Heeft de juiste werkattitudes.
 • Beschikt over didactische vaardigheden.
 • Heeft een grote verbondenheid met de organisatie.
 • Beschikt over voldoende expertise en vakkennis.

Het KB van 25 april 2007 verplicht trouwens dat het peter- of meterschap gebeurt door een ervaren medewerker.

Voordelen van peter/meterschap

Hoe beter de onthaalperiode verloopt, hoe beter de nieuwe medewerker zich voelt op het werk. Niet enkel de nieuwe medewerker haalt voordeel uit de begeleiding van een peter of meter. Ook de peter of meter zelf en de hele organisatie hebben er baat bij.

Voordelen voor de nieuwe medewerker:

 • Biedt een warm onthaal door iemand die hier de nodige tijd voor uittrekt.
 • Bevordert het gestructureerd en stapsgewijs leren binnen de organisatie.
 • Stelt gerust en brengt je in contact met iemand waarop je kan vertrouwen.
 • Geeft rust aan de start: door de begeleidingsperiode heb je als nieuweling het gevoel dat je niet onmiddellijk voor 100% operationeel moet zijn.
 • Brengt je sneller in contact met de collega's, wat samenwerken makkelijker maakt.
 • Geeft een betere en snellere toegang tot alle informatie door het leren kennen van de informele communicatiekanalen.


Voordelen voor de peter of meter:

 • Een waardevolle relatie met de nieuwe medewerker.
 • Extra voldoening halen uit het eigen werk. Vernieuwde interesse krijgen in het eigen takenpakket. De rol van peter of meter helpt om te blijven meedenken in en voor de organisatie.
 • Door het begeleiden van nieuwe medewerkers leren peters en meters ook iets bij over zichzelf. Dit komt de verdere professionele ontwikkeling alleen maar ten goede.


Voordelen voor de organisatie

 • De nieuwe medewerker krijgt informatie van een expert. De info voor tewerkstelling in een organisatie is vaak opgebouwd in de hoofden en handen van de ervaren medewerkers.
 • Een peter of meter staat dicht bij de nieuwe medewerker en kan snel inspelen op vragen. De drempel om open en in vertrouwelijke sfeer de werksituatie te bespreken is laag.
 • Peter- of meterschap is een manier om een ervaren medewerker kansen te geven tot verdere bloei.
 • Een vlottere overdracht van de organisatiecultuur.
 • Een beter interne communicatie.
 • Een beter zicht op de knelpunten en oplossingen in het onthaalbeleid.

Starten met peter- en meterschap 

Peter- en meterschap bestaat uit meer dan het aanstellen van een peter of meter. Denk als organisatie na wat je hiermee wil bereiken. Betrek medewerkers bij het uitwerken ervan en zorg ervoor dat dit systeem gekend is in je organisatie. Zowel medewerkers als leidinggevenden moeten weten waarom peter- en meterschap bestaat en wat de voordelen ervan zijn.

Wil je met peter- en meterschap aan de slag, stel jezelf dan de volgende vragen:

 • Wat is het doel van peter- en meterschap, wat wil je bereiken?
 • Wat is de functie van de peter?
 • Steunt het beleid dit proces?
 • Welke doelgroepen beoog je? nieuwe medewerkers, medewerkers die van functie veranderen,…
 • Voorzie je opleiding voor de peters? Waaruit bestaat de opleiding?
 • Wat is de rol van de personeelsdienst in dit proces?
 • Hoe gebeurt het toewijzingsproces van een peter aan de medewerker?

Een onthaalperiode is een intense periode voor een nieuwe medewerker, maar vraagt ook energie en tijd van de peter en meter. Zorg er dan ook voor dat peters en meters het overzicht behouden tijdens het onthaaltraject. Het gevaar bestaat dat men bepaalde informatie niet of dubbel geeft. Werk daarom een checklist voor peters en meters uit. Vermeld hierin wat er voor aanvang en vanaf de start van het onthaal moet gebeuren. Koppel deze checklist aan de onthaalchecklist.

Tools

Peter/meterschap - Competenties van de ideale peter of meter

In dit document wordt er een oplijsting gemaakt van de competenties waarover een peter of meter idealiter beschikt.

Download file
Checklist opstart peter- en meterschap

Wil je peterschap projectmatig lanceren binnen je eigen organisatie? Volg dan deze leidraad.

Download file
Een checklist voor peters en meters

Deze checklist is uw belangrijkste leidraad tijdens uw peterschap/meterschap. Ze geeft u een duidelijk overzicht van welke informatie uw nieuwe collega van u moet krijgen.

Download file
Onthaalchecklist - Een checklist om het onthaaltraject op te volgen

Om de introductie van een nieuwe medewerker in goede banen te leiden, kan het nuttig zijn om een overzicht bij te houden van wie voor wat op welk ogenblik verantwoordelijk is tijdens de onthaalperiode. Een checklist zorgt ervoor dat niets wordt vergeten of kan voorkomen dat bepaalde zaken dubbel worden gedaan.

Download file