loopbaanmogelijkheden

Wat is CAO 104?

CAO 104 of het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers heeft tot doel het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de organisatie te behouden of te verhogen.

Het regeerakkoord van 1 december 2011 legt de klemtoon op langer werken.België streeft er naar om tegen 2020 een participatiegraad van 50% te bereiken voor oudere werknemers van 55 tot 65 jaar. Om die reden werden twee collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten: CAO 104 en CAO 9quater. Deze cao’s hebben tot doel het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen. De concrete uitwerking ervan gebeurt via het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers.

Tips

Nadenken over werkbaar werk

Het opstellen van het werkgelegenheidsplan is hèt moment om na te denken over werkbaar werk voor alle medewerkers. Zie dit als een kans.

Pak het aan

Zet in op structurele oorzaken van werkbaarheidsproblemen. Breng op basis van een analyse de risicofactoren in kaart. Je kan hiervoor beroep doen op je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of stel zelf een psychosociale risico-analyse op.

Creatieve oplossingen

Ga voor creatieve oplossingen waar zoveel mogelijk werknemers voordeel aan hebben.

Duurzaam personeelsbeleid

Zorg ervoor dat de uitgewerkte acties verankerd worden in de organisatie en leiden tot een duurzaam personeelsbeleid.

Verbinding

Leg de link met levensfasebewust personeelsbeleid en taakvariatie.

Leeftijdsscan

Zorg dat je een beeld krijgt van het aantal oudere werknemers binnen je organisatie en de evolutie ervan in de komende jaren. Maak daarom een leeftijdspiramide op.

Hulplijn

Neem als organisatie contact op met je werkgeversfederatie. Die kan je op weg helpen met je werkgelegenheidsplan.

Vakbondsvertegenwoordiger?

Ben je een vakbondsvertegenwoordiger en wil je hiermee aan de slag? Meer info vind je op www.straffekoppen.be.

Toepassing

De cao’s zijn van toepassing op alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers. Werkgevers hebben de keuze tussen een jaarlijks werkgelegenheidsplan of een plan met meerjarenmaatregelen. Het werkgelegenheidsplan legt steeds de focus op ondernemingsspecifieke maatregelen binnen volgende actiegebieden:


Binnen je werkgelegenheidsplan kan je verschillende van bovenstaande actiegebieden met elkaar combineren, of kies je voor andere thema’s. Bij het invullen van de eigenlijke acties heb je de mogelijkheid om zowel nieuwe als bestaande acties in dit plan op te nemen. Voor acties die invloed hebben op het welzijn van de werknemers tijdens het werk ben je als werkgever verplicht om vooraf advies op te vragen bij het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Voor de opmaak van je werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers kan je steeds vertrekken vanuit een standaardmodel.

Procedure

Het ontwerpplan wordt altijd aan de ondernemingsraad voorgelegd. Binnen de twee maanden geven de werknemersvertegenwoordigers hierover advies met eventueel aanvullende of alternatieve voorstellen. De werkgever is niet verplicht dit advies te volgen. Het is wel verplicht om te motiveren waarom het advies niet gevolgd wordt.Na afronding van het werkgelegenheidsplan informeert de werkgever de werknemersvertegenwoordigers over de resultaten van acties.

Is er geen ondernemingsraad dan legt de werkgever het plan voor aan de syndicale afvaardiging. Is er geen afvaardiging dan legt men het plan voor aan het CPBW. Of indien deze laatst ontbreekt aan de werknemers zelf.

Meer informatie over de uitvoering van cao 104 vind je terug bij de FOD werkgelegenheid.