loopbaanmogelijkheden

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in CGG Eclips

Waarom is dit thema belangrijk voor jullie?

Voor ons is leeftijdsbewust personeelsbeleid een manier om de aanwezige expertise binnen het centrum te behouden

De problematiek van de oudere werknemer wordt eveneens doorkruist door de vervrouwelijking van de sector. Vrouwen werken veelal deeltijds en treden vroeger uit.

De ervaring leerde ons dat oudere werknemers hun verlofdagen versnipperd namen over het ganse jaar om op die manier het werken langer vol te houden.

Wat houdt levensfasebewust personeelsbeleid bij jullie in?

Momenteel is er geen uitgewerkt plan van aanpak maar wel een continue aandacht voor dit thema vanuit een aantal principes. 

Al voor de huidige wetgeving en maatregelen voor oudere werknemers werden bij Eclips collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afgesloten en interne afspraken gemaakt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven over te stappen op werkregimes die aangepast waren aan leeftijdsgebonden behoeften:

 • een cao die het recht voor het nemen van tijdskrediet en landingsbanen optrok tot 15% (ipv de wettelijk voorziene 5%)
 • een cao die voorziet in de uitbouw van een extra legaal pensioenspaarplan (1% van het jaarbrutoloon van werkgeverszijde)
 • een plan van aanpak in verband met brugpensioen 

Momenteel zijn er nog geen gestructureerde praktijkvoorbeelden maar is er continue aandacht voor het thema.

 • Soepelheid in het opnemen van tijdskrediet en ADV-dagen. Dit kan in combinatie met een aangepast uurrooster dat toelaat 1 dag per week thuis te zijn.
 • Oudere werknemer worden gekoppeld aan een jonge nieuwkomer om expertise over te dragen. Er wordt vaak met vervangen gewacht tot het moment dat aan de jonge nieuwkomer een volwaardig contract kan worden aangeboden. 
 • Op basis van regelmatige functioneringsgesprekken en op basis van metingen van de werknemerstevredenheid via de PROZA vragenlijst worden verbetertrajecten uitgebouwd binnen de werkingen. Hierbij is leeftijd een vast criterium.
 • Werknemers worden aangemoedigd om in een periode van 3 jaar 3% van hun arbeidstijd te investeren in vormingen. Dat is positief voor de motivatie. Bij oudere werknemers lukt dit vaak minder. Zij worden gestimuleerd en geholpen in het vinden van een juiste opleiding.
 • In het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) wordt binnen de contouren van de welzijnswetgeving bijzondere aandacht besteed aan psychosociale thema’s die burn-out kunnen voorkomen.

Denken jullie aan toekomstige acties?

 • Een meting van werknemerstevredenheid waarin specifieke parameters (vb. leeftijd, functie en team) gesystematiseerd worden opgenomen. Daar willen we dan verbetertrajecten op organisatieniveau en prioritaire actiepunten uithalen. Die zullen door verbetergroepen aangeleverd worden aan het leidinggevend team.
 • Verdere uitbouw van competentiemanagement.

Hebben jullie nog tips voor andere organisaties?

Geef aandacht geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid vanaf het moment van indiensttreding van een nieuwe, jonge werknemer.

Creëren van een goede leeftijdsmix in elk team, zodat overdracht van expertise en kennis gesystematiseerd kan verlopen en niet verloren gaat.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips

Missie/Activiteit: Eclips richt zich als ambulant centrum tot mensen met een ernstige psychische en/of psychosociale nood waaraan ze samen met een hulpverlener willen werken. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als de ouder wordende mens kunnen een beroep doen op het centrum. 

Concreet kan het gaan over: 

 •  Emotionele problemen, angst, depressie, dwang 
 • Ambulante zorg voor psychiatrische problematiek 
 • Gedragsproblemen 
 • Seksuele problemen 
 • Problemen met alcohol, drugs, medicatie of gokken 
 • Psychosomatische klachten 
 • Specifieke problemen bij het ouder worden 
 • Persoonlijkheidsstoornissen 
 • Chronische en complexe gezins- en partnerproblemen 
 • Verwerking van actuele en vroegere psychische- en fysieke traumatische ervaringen 
 • Psychische crises waarvoor specifieke oplossingsgerichte hulp nodig is 
 • Verwerking van pathologische rouw 
 • Aanpassingsproblemen
 • Ernstige opvoedingsproblemen 

In samenwerking met anderen is Eclips actief betrokken bij sociaal psychiatrische initiatieven als Beschut Wonen, Metawonen en Psychiatrische Thuiszorg. 

 Regio: Groot - Gent 

 Grootte: 94 werknemers 

Leeftijdspiramide: De gemiddelde leeftijd is momenteel 44,5 jaar en stijgt met 11 maanden per jaar In 2013 zal de gemiddelde leeftijd oplopen tot 46,8 jaar; in 2015 tot 47 jaar in het geval iedereen blijft tot 65 jaar. In 2019 wordt een daling verwacht van de gemiddelde leeftijd In de leeftijdspiramide werd geen onderscheid gemaakt naar functie