Resultaatgericht werken

Door duidelijke doelen een gewenst resultaat opleveren. Meer is resultaatgericht werken niet. Medewerkers krijgen zo de vrijheid en het vertrouwen om zelf te beslissen hoe en wanneer ze het werk uitvoeren om de doelen bereiken.

Veel trends uit het nieuwe werken zoals telewerk spelen in op resultaatgericht werken. Doordat medewerkers zelf verantwoordelijkheid krijgen, zijn ze meer betrokken. Ze dragen bij aan het geheel. Bovendien verlies je zo als organisatie een pak bureaucratisch gedoe vol regels en metingen. Aan het eind van de dag telt het resultaat. Dus daar beoordeel je het werk van je medewerkers dan ook op. Het gaat bijvoorbeeld niet om hoe lang je werkte, maar wat je bereikte. Je stimuleert medewerkers dus om effectiever en efficiënter te werken.

Door resultaatgericht te werken krijgen medewerkers meer vrijheid om hun job op hun eigen manier te doen. Zo probeer je vaker iets nieuws, werk je efficiënter en boor je creativiteit aan. Dat leidt tot innovatieve ideeën. En dat is uiteraard heel goed voor de kwaliteit van je dienstverlening.

Uiteraard kan er altijd iets tussenkomen waardoor je een doelstelling niet haalt. Dat staat buiten kijf, als je hier een goede reden voor hebt.

Tips

Klik op een rol in de organisatie om alleen de tips voor leidinggevenden (rood), medewerkers (grijs) of organisaties (groen) te zien. 

Belangrijke vaardigheden

Resultaatgericht werken is best uitdagend. Je krijgt zelf heel wat vrijheid, maar moet ineens ook meer presteren. Deze vaardigheden worden dan ook heel belangrijk:

 • problemen analyseren en oplossen
 • projectplanning
 • nauwkeurig werken
 • zelf knopen doorhakken
 • omgaan met stress
 • doorzettingsvermogen
 • creativiteit
 • durf tonen

Merk je dat je je hierin nog kan verbeteren? Ga er dan over in gesprek met je leidinggeven en bekijk hoe je je hierin nog kan bijschaven.

SMART-doelstellingen

Onduidelijkheid is fataal voor resultaatgericht werken. Check dus vooraf of de opdracht en de doelstelling duidelijk zijn. Duidelijke doelstellingen zijn SMART:

 • Specifiek: Het doel is concreet en geeft een duidelijk antwoord op het wie, wat waar, wanneer en het waarom van de dingen
 • Meetbaar: Wat is de maatstaf om te bepalen dat het doel bereikt is?
 • Acceptabel: Is de doelstelling aanvaardbaar voor jezelf, het team, de leidinggevende, de organisatie?
 • Realistisch: Is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden: Wanneer moet het doel bereikt zijn?
Planning is essentieel

Voorzie altijd meer tijd dan je nodig hebt.Zo heb je speelruimte wanneer er onverwachts iets tussenkomt en hou je de werkdruken de stress onder controle.

Minideadlines en tussentijdse doelen

Werk bij grote opdrachten of taken minideadlines en tussentijdse doelen. Zo zie je niet alleen je vooruitgang. Je detecteert ook sneller problemen waardoor je tijd hebt om oplossingen te vinden. Zoek deze oplossing niet alleen, maar vraag hulp van collega's en je leidinggevende.

Loop je vast?


 • Neem dan eens een stapje terug, en bekijk het traject dat je al hebt afgelegd. Door je blik te verleggen, zie je misschien mogelijkheden om het proces bij te sturen en terug van start te gaan.
 • Ruil een taak met iemand die ook vastzit met zijn taak. Misschien vinden jullie beide een oplossing voor elkaars probleem.
Wees creatief

Durf nieuwe paden te bewandelen om je resultaat te behalen. Wees creatief. En mislukt het toch? Zie dit als een leermoment en niet als een faalmoment.

Uitstelgedrag is uit den boze

Uitstelgedrag is de aartsvijand van resultaatgericht werken. Start meteen aan je taak. Zo leer je ook hoeveel tijd je nodig hebt om bepaalde taken uit te voeren te behalen, en kan je later beter plannen.

Goede resultaten moeten gevierd worden

Bereik je een doel? Geef jezelf eens een schouderklopje, want resultaten mogen gevierd worden.

SMART-doelstellingen

Resultaatgericht werken vraagt om concrete doelstellingen. Formuleer de doelstellingen dus SMART:

 • Specifiek: Het doel is concreet en geeft een duidelijk antwoord op het wie, wat waar, wanneer en het waarom van de dingen
 • Meetbaar: Wat is de maatstaf om te bepalen dat het doel bereikt is?
 • Acceptabel: Is de doelstelling aanvaardbaar voor jezelf, het team, de leidinggevende, de organisatie?
 • Realistisch: Is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden: Wanneer moet het doel bereikt zijn?

Het voordeel van SMART-doelstellingen is dat er een objectieve basis is om het resultaat te beoordelen.

Overleg en feedback

Merk je dat het doel niet duidelijk is, of dat het niet de juiste richting uitgaat? Of dat je medewerker het resultaat te laat oplevert? Overleg voldoende en geef genoeg goede feedback.

Hoeveelheid werk en kwaliteit primeert

Focus niet langer op aspecten die uiteindelijk niet écht belangrijk zijn in je oordeel. Kijk niet naar het aantal uur dat iemand aanwezig was op het werk. Maar kijk wel naar de hoeveelheid werk dat iemand verzet en de kwaliteit ervan.

Voldoende opvolggesprekken

Resultaatgericht werken is niet “spartel en je zal leren zwemmen”. Zorg voor voldoende opvolggesprekken en wees een klankbord voor je medewerkers. Ondersteun medewerkers die bijvoorbeeld moeite ervaren met het opstellen van een planning.

Haalbare resultaten

Overlaad je medewerkers niet met doelstellingen. Zorg dat de resultaten haalbaar blijven in de vooropgestelde tijdsspanne.

Stijl van leidinggeven afstemmen

Resultaatgericht werken is een uitdaging en een grote verandering in je takenpakket. Ga voor jezelf na of je stijl van leiding geven hier op afgestemd is

Delegeren en minder controleren

Het voordeel van resultaatgericht werken is delegeren en minder controleren. Maar betekent wel dat je verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geeft aan de medewerker. Volg enkel de dingen die er toe doen. Je zal merken dat je werkdruk daalt.

Autonomie voor de medewerkers

Resultaatgericht werken en micromanagement gaan niet hand en hand. Geef medewerkers de verantwoordelijkheid, de beslissingsbevoegdheid en de autonomie om hun werk zelf in te vullen. Vind je het toch niet evident om dit allemaal los te laten. Zet dan in op opleiding of coaching om zo je nieuwe rol als leidinggevende in te vullen.

Voorbeeldfunctie

Vergeet jouw voorbeeldfunctie als leidinggevende niet. Behaal zelf ook je vooropgestelde doelen.

Motivatieboost

Hebben je medewerkers de doelstelling behaald? Vier dan het succes, geef waardering en erkenning voor het geleverde werk, en zorg zo voor een motivatieboost.

Blijf realistisch

Zorg dat medewerkers met niet te veel hooi op hun vork nemen. Voorkom zo een te hoge werkdruk en stress.

Geef de nodige vrijheid

Resultaatgericht werken vraagt soms om creatieve oplossingen. Geef medewerkers hier de nodige vrijheid in.

De mens achter het resultaat

Verlies de mens achter het resultaat niet uit het oog. Resultaten halen, is belangrijk, maar lukt niet altijd. Bekijk samen met je medewerker waarom het doel niet behaald is. Misschien heeft hij al het nodige gedaan, maar waren er bepaalde obstakels onderweg. Zie je vaardigheden waar je medewerker zich nog verder in moet ontwikkelen? Zet dan in op leermogelijkheden of koppel dit aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Basisvoorwaarden voor resultaatgericht werken

Autonomie, beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en rolduidelijkheid zijn basisvoorwaarden voor resultaatgericht werken. Zowel voor medewerkers als leidinggevenden moet dit kader duidelijk zijn. Beide partijen moeten weten waar de grenzen liggen, anders kom je niet tot een samenspel. Omschrijf dus duidelijk het kader en geef de grenzen aan. Zo voorkom je dat medewerkers worden teruggefloten en gedemotiveerd raken.

Vermijd bureaucratie

Vermijd zo veel mogelijk bureaucratie want dit is een dooddoener.

Enkel het doel meegeven is niet genoeg

Geef ook het waarom van de dingen mee zodat medewerkers hier voldoende inzicht in hebben, en zo betrokken zijn op hun werk. Bekijk ook op welke manier resultaatgericht werken aansluiting vind bij de visie en de missie van de organisatie.

Buiten de lijntjes kleuren

Besef dat buiten de lijntjes kleuren soms nodig is. Bepaalde doelstellingen vragen nu eenmaal om gedurfde nieuwe initiatieven. En ja, dit betekent dat de dingen dan niet de gehoopte uitkomst hebben, maar ook een sfeer waarin fouten maken oké is. Stimuleer medewerkers om uit hun fouten te leren en hen niet te laten demotiveren door mislukkingen.

Competenties

Resultaatgericht werken vraagt om bepaalde competenties zoals:

 • problemen analyseren en oplossen
 • projectplanning
 • nauwkeurig werken
 • zelf knopen doorhakken
 • omgaan met stress
 • doorzettingsvermogen
 • creativiteit
 • durf tonen

Verwacht niet dat medewerkers deze competenties allemaal ten top beheersen. Zorg dat medewerkers zich hier verder kunnen in ontwikkelen. Zet in op leermogelijkheden.

Protocollen

Protocollen zijn een uitdaging bij resultaatgericht werken. Je hebt een heel duidelijk afgelijnd pad dat moet worden afgelegd door de medewerker. Toch is vaak meer mogelijk dan je denk. De principes van innovatieve arbeidsorganisatie kunnen je hier al op weg helpen.

Tools

Leestip

Als leidinggevende krijg je zeker inzicht in de principes van resultaatgericht werken door het boek  'De bijenherder - Leiding geven aan zelfsturende teams, hoe doe je dat?'

Link naar boek